Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Okładka

“Nation. Illustrated Appendix“ (1906–1907) and its contribution to knowledge dissemination in the Polish Kingdom

Aleksandra Lubczyńska
(Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

PDF Pełny tekst artykułu

The article aims to analyse the supplement to the daily “Nation”, issued by the National Democracy for the peasantry in the Polish Kingdom. The goal of the magazine was to disseminate knowledge among the readers in various fields. The publishing activity of the national democrats was related to the party’s program of educating and making their supporters an equal part of the nation. The exemplification of these activities was „Nation. Illustrated Appendix“ (1906–1907).

KEYWORDS

National Democracy, press, „Nation. Illustrated Appendix”, Polish Kingdom

BIBLIOGRAPHY

  • Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa–Łódź 1988.
  • Karczewska A., „Wszystko dla ludu przez lud”. Popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim w deklaracjach, programie i działalności obozu narodowego w latach 1886–1905, „Roczniki Biblioteczne” 2008, R. 52, s. 31–45.
  • Karczewska A., Upowszechnianie czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim. Zarys problematyki [w:] Ludzie i książki. Studia historyczne, red. J. Kostecki, Warszawa 2006, s. 149–180.
  • Kmiecik Z. i in., Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905–1915 [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976, s. 58–113.
  • Kostecki J., Byczkowska Z., Czytelnictwo czasopism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 10 (157), s. 107–127.
  • Piątkowski W., Idee społeczno-polityczne „Polaka” (1896–1906). Przyczynek do kształtowania się ideologii Narodowej Demokracji, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1966, nr 2, s. 45–65.
  • Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, „Przegląd Wszechpolski” 1897, nr 11, s. 241–247.
  • Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, „Przegląd Wszechpolski” 1903, nr 10, s. 721–758.
  • Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.