Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Okładka

Journalism genre as a determinant of the journalistic responsibility. Selected legal aspects. Part one

Jacek Sobczak
(Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie)

Ksenia Kakareko
(Katedra Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

From a legal point of view, assignment of a message to any of the journalistic or literary genres does not matter. Journalistic material, whatever genre it is, may expose the writer to criminal or civil liability. Disciplinary liability can’t be forgotten, although enforcing compliance with ethical codes is extremely diffi cult (if not impossible). Journalists should also not forget about the requirements of copyright and to avoid plagiarism. It is important to respect the right to authorize, to protect the honor and dignity of the concerned persons.

KEYWORDS

forms of journalism, journalism genres, plagiarism, self-plagiarism, dignity, personality rights

BIBLIOGRAPHY

 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011.
 • Błeszyński J., Wątpliwości dotyczące pojęcia plagiatu [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa 2014.
 • Mozgawa M., Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych [w:] System prawa karnego, red. A. Marek; tom 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, Warszawa 2014.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, „Państwo i Prawo” 2012, z. 3.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Autoplagiat a wolność badań naukowych i ogłaszanie ich wyników [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr. hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa 2014.
 • Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000.
 • Sobczak J., Manowce i złudzenia normatywnej etyki dziennikarskiej [w:] Etyka w mediach. Wybrane problemy teorii i praktyki, vol. 1, red. R. Kowalczyk, W. Machura, Poznań 2009.
 • Sołtysiak G., Plagiat. Zarys problemu, Warszawa 2009.
 • Szewc A., Plagiat, „Monitor Prawniczy” 1966, nr 2.
 • Wojnicka E., Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997.
 • Ustawa o prawie autorskim. Komentarz, wyd. 2, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.