Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Archiwizacja działalności radiowej – wyzwania i szanse dla małych, niekomercyjnych nadawców

Urszula Doliwa
(Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Institute of Journalism and Social Communication, Faculty of Humanities, University of Warmia and Mazury in Olsztyn)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Dobrze zorganizowane archiwa radiowe są dziś nie tylko ważną częścią dziedzictwa kulturowego ludzkości, ale też kluczem do sukcesu w zakresie dotarcia do odbiorców, którzy słuchają radia nie tylko w tradycyjnych odbiornikach, jak również są coraz ważniejszym elementem procesu produkcji radiowej. W artykule zostały przedstawione różne przykłady praktyk stosowanych w tym zakresie zarówno przez stacje społeczne w Europie, jak i nienastawione na zysk inicjatywy radiowe w Polsce – koncesjonowane i internetowe stacje studenckie.

SŁOWA KLUCZOWE

radio, archiwizacja, archiwum radiowe, radio społeczne, radio niekomercyjne

BIBLIOGRAFIA

 • Beliczyński J., Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1, s. 87–102.
 • Bonini T., The ‘Second Age’ of podcasting: Reframing podcasting as a new digital mass medium, „Quaderns del CAC” 2015, nr 41, s. 21–30.
 • Doliwa U., Cyfryzacja przekazu radiowego – szansa czy zagrożenie dla stacji lokalnych i społecznych [w:] Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Olsztyn 2016, s. 24–37.
 • Doliwa U., Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy, Olsztyn 2016.
 • Doliwa U., Radio studenckie w Polsce, Olsztyn 2008.
 • Gronczewska A., Radio Kiks w archiwum Biblioteki UŁ. Wojciech Barczak uchronił archiwalne taśmy studenckiego radia, „Dziennik Łódzki”, 26 września 2016, http://www.dzienniklodzki.pl/aktualnosci/a/radio-kiks-w-archiwum-biblioteki-ul,10668696/ [dostęp: 11.11.2016].
 • Jędrzejewski S., Media publiczne w świecie konwergencji – regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 135–143.
 • Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.
 • Mirocha Ł., Audiowizualne Big Data, http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/audiowizualne-big-data/ [dostęp: 10.05.2016].
 • NIK, Informacja o wynikach kontroli. Digitalizacja dóbr kultury w Polsce, 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,10408,vp,12737.pdf [dostęp: 3.07.2017].
 • NInA, Poszerzona rzeczywistość miasta, http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/poszerzona-rzeczywisto%C5%9B%C4%87-miasta/ [dostęp 10.11.2016].
 • Plichta B., Kornbluh M., Digitizing speech recordings for archival purposes, http://www.historicalvoices.org/papers/audio_digitization.pdf [dostęp: 10.10.2016].
 • Stachyra G., Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 1, s. 29–42.
 • Szpunar M., Kultura obrazu a ikonosfera Internetu, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 3, s. 104–124.
 • Tarkowski A., Hofmokl J., Wilkowski M., Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa, http://www.nina.gov.pl/media/43941/digitalizacja-oddolna.pdf [dostęp: 10.09.2016].
 • Tarkowski A., Hofmokl J., Wilkowski M., Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji dziedzictwa [online], http://www.nina.gov.pl/media/43941/digitalizacja-oddolna.pdf [dostęp: 10.09.2016].
 • TRE, Archives for community radio, http://www.transnationalradio.org/node/39 [dostęp: 10.12.2016].
 • Tymański T., Legendarne sesje z SAR-u, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” 2005, nr 157, s. 10.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji z późniejszymi zmianami, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034 [dostęp: 10.10.2016].
 • Van Beek J., Coyer K., Bold strides or tentative steps? How community broadcasters share and archive content online http://cmds.ceu.edu/sites/cmcs.ceu.hu/files/attachment/article/955/captchafinalreport20160215.pdf [dostęp: 10.10.2016].
 • Wiśniewska M., Prasa studencka w Polsce, nieopublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem Urszuli Doliwy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2015.