Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Medioznawstwo polskie na mapie świata. Sondaż naukoznawczy

Tomasz Mielczarek
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University in Kielce)

PDF Pełny tekst artykułu

Kształcenie dziennikarzy i ludzi mediów ma istotny wpływ na system medialny, a także pośrednio wpływa na system polityczny. Polskie badania medioznawcze nie ograniczają się jedynie do współpracy instytucjonalnej i udziału w konferencjach – ich efektem są m.in. publikacje na łamach czasopism naukowych oraz tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych. Wielu polskich uczonych pracuje w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. Efekty tych badań są uzależnione od wielkości środków kierowanych na naukę, a ponieważ są one niewystarczające, dlatego niezbędna jest koordynacja badań i wyznaczenie ich najważniejszych kierunków.

SŁOWA KLUCZOWE

badania medioznawcze, naukoznawstwo, Polska

BIBLIOGRAFIA

 • Adamowski J.W., O pilnej potrzebie formalnego powołania w Polsce nauki o komunikowaniu i mediach społecznych jako dyscypliny naukowej, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 4.
 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964.
 • Евсеева Л.П., Медия Польши на рубеже XXI века, 2011, Москва 2011.
 • Евсеева Л.П., Средства массовой информации Польши 1976–2000 гг. I часть. Печать, Москва 2001.
 • Foley M., The press and democracy building: journalism education and training in Eastern and South-Eastern Europe during transition. Masters dissertation, Dublin Institute of Technology. doi: 10.21427/D7QK77, http://arrow.dit.ie/appamas/34/ [dostęp: 7.08.2017].
 • Goban-Klas T., Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 2.
 • Goban-Klas T., Nauki o mediach. Prekursorzy–ojcowie założyciele–medioznawcy i mediolodzy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2013, nr 1.
 • Golka B., Kształtowanie się wiedzy o prasie w Polsce w XIX w., Warszawa 1969.
 • Jabłonowski M., Gackowski T., Przed konferencją Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2.
 • Jakubowicz K., Media publiczne: początek końca, czy nowy początek? Warszawa 2007.
 • Journalism in Russia, Poland and Sweden – traditions, cultures and research, Stockholm 2012.
 • Kafel M., Ekonomiczne oblicze zawodu dziennikarskiego w Polsce, Kraków 1945.
 • Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, Warszawa 1969.
 • Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku). Naukometryczna analiza dyscypliny 1945–2009, Kraków 2013.
 • Kolasa W.M., Jarowiecki J., Polska bibliografia prasoznawcza 1996–2001, Kraków 2005.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1975.
 • Kulczycki E., „Dziedzictwo Schramma” jako źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji, „Lingua ac Communitas”, 2011, Vol. 21.
 • Kupis T., Dziennikarskie sprawy. Wybór rozpraw i artykułów 1958–1972, Warszawa 1975.
 • Merton R.K., The focussed interview and focus groups: continuities and discontinuities, “The Public Opinion Quarterly”, 1987, tom 51, nr 4.
 • Metodologie badań medioznawczych, red. T. Gackowski, Warszawa 2014.
 • Mielczarek T., Model polskiej edukacji dziennikarskiej [w:] Współczesne modele dziennikarstwa, red. K. Wolny-
 • Zmorzyński, P. Urbaniak, K. Bernat, Wrocław 2015.
 • Mielczarek T., Stan i perspektywy badań nad polskim systemem medialnym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 1.
 • Мельчарек Т., Пресса в политической сиcтеме общества (на римере Полъши 1918–1939 гг.), Москва 1991.
 • Morris A., The BBC Polish Service during the second world war, “Media History” 2015, Vol. 21, wyd. 4: Revisiting
 • Transnational Broadcasting: The BBC’s foreign-language services during the Second World War. Guest Edited by Nelson Ribeiro and Stephanie Seul.
 • Pisarek W., Past challenges to journalism. Great ideas of the seventies and eighties revisited. „Zeszyty Prasoznawcze” wybór tekstów z 2013 roku, s. 1–11.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 • Przemiany systemu medialnego. Polsko-rosyjskie spojrzenie, red. naukowa M. Gierula, Sosnowiec 2011.
 • Tetelowska I., Szkice prasoznawcze, Kraków 1972.
 • Wstęp do prasoznawstwa, red. J. Mądry, Katowice 1982.