Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część druga

Jacek Sobczak
(Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie/Department of Intellectual Property Rights, Faculty of Law, University of Social Sciences and Humanities)

Ksenia Kakareko
(Katedra Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Media Law, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Zniesławienie godzi w godność człowieka, na straży której stoi, obok art. 212 kk, kodeks cywilny, gdyż godność jako dobre imię należy do dóbr osobistych. Zniesławienie, czyli pomówienie, sprowadza się do „podnoszenia” lub „rozgłaszania” zarzutu. Tak więc sprawca przestępstwa, dziennikarz, może być twórcą zniesławiających treści, może powielać zarzuty, które wcześniej podnosił ktoś inny. Zarzuty dotyczą postępowania lub właściwości, a ich prawdziwość należy oceniać przez pryzmat kryteriów obiektywnych.

SŁOWA KLUCZOWE

godność, pomówienie, zniesławienie, rozgłaszanie zarzutu, prawdziwość zarzutu, opinia publiczna

BIBLIOGRAFIA

 • Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5, s. 41 i n.; tenże, O prawidłowe pojmowanie godności osoby ludzkiej w porządku RP [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Gardocki L., Europejskie standardy wolności wypowiedzi a polskie prawo karne, „Państwo i Prawo” 1993, z. 3.
 • Gardocki L., Prawo karne, wyd. 17, Warszawa 2011.
 • Garlicki L. [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, t. 1, red. L. Garlicki, Warszawa 2010.
 • Hofmański P., Satko J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918–2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002.
 • Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002.
 • Kamiński I.C., Ograniczenie swobody dopuszczalnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
 • Kamiński I.C., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków 2003.
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga. (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe), Warszawa 1984.
 • Raglewski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, wyd. II, Warszawa 2006.
 • Sadomski J., Ochrona czci (dobrego imienia) w polskim prawie cywilnym i karnym – analiza porównawcza [w:] Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011.
 • Sobczak J., Europejski ład komunikacyjny w procesie globalizacji [w:] Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, red. J. Sobczak, R. Bäcker, Łódź 2005.
 • Sosnowska M., Uwagi o kwalifi kowanym typie przestępstwa zniesławienia [w:] Nowa kodyfi kacja prawa karnego, t. XI, red. L. Bogunia, Wrocław 2002.
 • Wierciński J., Niemajątkowa ochrona czci, Warszawa 2002.
 • Wojciechowski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010.