Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Okładka

Fotografia prasowa a podpis – ujęcie typologiczne

Joanna Szylko-Kwas
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

Artykuł przedstawia typologię podpisów znajdujących się pod fotografiami w dziennikach ogólnoinformacyjnych. Przeprowadzona analiza prezentuje relacje pomiędzy zdjęciem a tekstem, który ją opisuje. Celem badań było ukazanie, jak słowo, które towarzyszy obrazowi, wpływa na odczytanie treści wizualnej. Materiałem badawczym były trzy codzienne tytuły informacyjne o najwyższej sprzedaży ogółem.

SŁOWA KLUCZOWE

fotografia prasowa, podpis pod fotografią, dziennik ogólnoinformacyjny

BIBLIOGRAFIA

 • Barrett T., Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, Kraków 2014.
 • Barthes R., Retoryka obrazu, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej” 1985, nr 76/3 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s289-302/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1985-t76-n3-s289-302.pdf [dostęp: 06.04.2017].
 • Becker H.S., Socjologia wizualna, fotografia dokumentalna i fotografia reporterska: Prawie wszystko zależy od kontekstu [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Boguni-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012.
 • Bergström B., Komunikacja wizualna, Warszawa 2009.
 • Burzyński R., Fotografia w prasie i książce, Warszawa 1958.
 • Burzyński R., Fotografia – materiałem prasowym [w:] Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. B. Golka, M. Kafel, Z, Mitzner, Warszawa 1964.
 • Ciesielska M., Komunikacja wizualna w działaniu [w:] Komunikacje w rozmowie, red. M. Wszołek, Wrocław 2013.
 • Fras J., Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/komunikologia-teoria-i-praktyka-komunikacji-ksiazka-na-licencji-creative-commons/ [dostęp: 18.11.2016].
 • Goffman E., Ramy fotografii [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. M. Boguni-Borowska, P. Sztompka, Kraków 2012.
 • Kampka A., Retoryka wizualna a świat społeczny [w:] Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. A. Kampka, Warszawa 2014.
 • Kobré K., Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń, Gliwice 2011.
 • Kobylarczyk K., Fotografia jako mit. Zdjęcie streszczające stulecie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2005, nr 1/2.
 • Krauz M., Relacja tekst–obraz. O podpisach pod zdjęciami w prasie – struktura, funkcje, składnia [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017.
 • Krzanicki M., Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, Kraków 2013.
 • Mamzer H., Czy kod wizualny jest językiem, http://www.ikonosfera.umk.pl/index.php?id=38 [dostęp: 01.12.2016].
 • Modrzejewska E., Retoryczna strategia sporu a fotograficzne gatunki dziennikarskie – przykłady realizacji, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2 (54).
 • Nowicka M., Analiza porównawcza wizerunku medialnego państwa i narodów na przykładzie przekazów z tygodników „Polityka” i „Der Spiegel”, „Media–Kultura–Społeczeństwo” 2010, nr 5.
 • Pisarek W., Podstawy retoryki dziennikarskiej [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.
 • Potocka M.A., Fotografia, Warszawa 2010.
 • Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2015.
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 • Sontag S., O fotografii, Warszawa 1986.
 • Szczepaniak K., Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refieksje metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, nr 42.
 • Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005.
 • Westman S., Laine-Hernandez M., The effect of page context on magazine image categorization, “Proceedings of the Association for Information Science and Technology” 2008, No 45, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.2008.1450450255/full#publication-history [dostęp: 20.04.2017].
 • Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 • Wolny-Zmorzyński K., Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa 2007.
 • Wolny-Zmorzyński K., Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, Kraków 2010.
 • Wolny-Zmorzyński K., Jak oceniać i wartościować fotografię dziennikarską, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 2 (226).
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2009.