Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Przegląd prasy mariawitów na ziemiach polskich (1907–2017)

Andrzej Kansy
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku/ State Higher Vocational School in Płock)

PDF Pełny tekst artykułu

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu prasy religijnych wspólnot mariawitów na ziemiach polskich w latach 1907–2017. Pełniła ona różne funkcje, m.in. informacyjną i religijną, była też elementem instytucjonalizacji wyznań mariawickich, przyczyniała się bowiem do zachowania spójności i podtrzymywania tożsamości wyznawców.

SŁOWA KLUCZOWE

mariawici, prasa mariawitów, prasa wyznaniowa

BIBLIOGRAFIA

 • Dyrlaga J., Nierzymskokatolicka prasa wyznaniowa w PRL, „Zeszyty Prasoznawcze” 1988, nr 3.
 • Glogier M.T., Przegląd czasopism polskich mniejszości religijnych w latach 1944–1990, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1993, t. 32, nr 1.
 • Górecki A., Mariawici i mariawityzm – narodziny i pierwsze lata istnienia, Warszawa 2011.
 • Grzybowski M.M., Prasa wyznaniowa w Płocku w latach 1945–1991, „Notatki Płockie” 1991, nr 4.
 • Koński W., Prasa płocka w latach 1945–1981, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, praca doktorska, Warszawa 1990.
 • Koński W.A., Dwa wieki prasy płockiej, t. 1 1810–1945, Płock 2012.
 • Mames T.D., Oświata mariawitów w latach 1906–1935, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
 • Mazur K., Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991.
 • Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, red. J. Sobczak, J. Skrzypczak, Poznań 2015.
 • Media wyznaniowe w Polsce 1989–2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004.
 • Niedzielski M., Z dziejów czasopiśmiennictwa mariawickiego, „Mariawita” 1961, nr 2.
 • Orzechowski J., Piśmiennictwo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce, praca magisterska, Wydział Teologiczny ChAT w Warszawie, 2002.
 • Podgórski R.A., Starokatolicki Kościół Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne, Kraków 1998.
 • Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901–1914). Dokumenty, wstęp, oprac. i przekł.
 • J. Kostecki, M. Tobera, Warszawa 2013.
 • Rybak S., Mariawityzm. Dzieje i współczesność, Warszawa 2011.
 • Seweryniak H., Święte Oficjum a mariawici, Płock 2014.
 • Świątkowski H., Wyznania religijne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu prawnego. Część I Wyznania i związki religijne, Warszawa 1937.
 • Urban K., Wyznaniowa prasa nierzymskokatolicka w Polsce Ludowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1980, nr 1.
 • Warchoł E., Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Sandomierz 1997.