Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Motywy religijne w komercyjnym przekazie reklamowym a sacrum w przekazie religijnym

Krzysztof Stępniak
(Wydział Politologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku/Faculty of Political Science, Pultusk Academy of Humanities)

PDF Pełny tekst artykułu

Głównym celem naukowym artykułu jest ukazanie różnicy między tym, co bywa nazywane sacrum w reklamie komercyjnej a sacrum w reklamie religijnej. Autor artykułu uważa, że w reklamie komercyjnej zamiast o sacrum powinno się mówić o elementach religijnych występujących w reklamie, sacrum bowiem zachowuje swoją tożsamość jedynie w reklamie religijnej. Elementy religijne w reklamie komercyjnej mają inny cel niż sacrum w reklamie religijnej. Swoje refleksje autor opiera na literaturze przedmiotu i własnych badaniach empirycznych dotyczących fenomenu reklamy religijnej.

SŁOWA KLUCZOWE

definicja reklamy religijnej, reklama szokująca, reklama komercyjna, argument perswazyjny, sacrum, profanum

BIBLIOGRAFIA

 • Cottin J., Walbaum R., Dieu et la pub, Genève 1997.
 • Doliński D., Psychologia reklamy, Wrocław 1998.
 • Draguła A. Imaginarium religijne w reklamie komercyjnej i społecznej na przykładzie wykorzystania wizerunków Ostatniej Wieczerzy oraz krzyża [w:] Pogranicza językoznawstwa polonistycznego. Prace dedykowane profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015.
 • Eco U., Nieobecna struktura, tłum. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa 1996.
 • Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.
 • Grabowska M., Wywiad w badaniu zjawisk „trudnych” [w:] Poza granicami socjologii ankietowej, pod red.
 • A. Sułka, K. Nowaka, A. Wyki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 • Grębowiec M., Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów, „Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” Nr 3 (2010).
 • Guzek D., Reklama w działaniach instytucji religijnych w Polsce, „Chorzowskie Studia Polityczne” Nr 6 (2013).
 • Harris R., Seldon A., Advertising and the public, Institute for Economic Affairs, London 1962.
 • Karłowicz D., Slipek L., Stafiej L., Uwolnić świętego Mikołaja! – dyskusja, „Więź” 2004, nr 12.
 • Komorowski P., Religia w reklamie – czy wiarę się sprzedaje, https://purpose.com.pl/archiwum/mag-nr_65/przemysly_kultury/mag-_religia_w_reklamie__czy_wiare_sie_sprzedaje.html [dostęp: 5.09.2017].
 • Królikowski J., Nieme słowo. Teologia w sztuce, Tarnów 2008.
 • Kubański G., Nadprzyrodzone [w:] Nadprzyrodzone, red. E. Przybył, Kraków 2003.
 • Kubiak A.E., New Age – zjawisko kultury ponowoczesnej [w:] Oblicza nowej duchowości. Dyskusja o funkcjach piękna, dobra i prawdy na przełomie tysiącleci. Materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age, red. M. Gołaszewska, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. Zakład Estetyki, Kraków 1995.
 • Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1997.
 • Leeuw G. van de, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978.
 • Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 2008.
 • Lugrin G., Molla S., Dieu, otage de la pub?, Genève 2008.
 • Maliszewski N., Koń trojański w reklamie społecznej, Warszawa 2007.
 • Markowski R., Fenomenologiczne interpretacje pojęcia sacrum, „Warszawskie Studia Teologiczne” T. 23/2 (2010).
 • Motywy religijne w komercyjnym przekazie reklamowym a sacrum w przekazie religijnym 97
 • Otto R., Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Warszawa 1968.
 • Propaganda dobrych serc, czyli Pierwszy tom o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Kraków 2008.
 • Schütte H.W., Religion und Christentum in der Theologie Rudolf Ottos, Berlin 1969.
 • Stępniak K, Fenomen reklamy religijnej, Warszawa–Pułtusk 2017.
 • Stępniak K., Religious advertising, „Warszawskie Studia Pastoralne” R. 9 (2014), nr 3.
 • Szczęsna E., Poetyka reklamy, Warszawa 2001.
 • Turek A., Sacrum na sprzedaż. Symbolika chrześcijańska w reklamie, Lublin 2002.