Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Okładka

Hate speech – ethical framework of communication and subjective accountability towards the fighting words

Klaudia Cymanow-Sosin
(Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie/Institute of Jouralism and Social Communication, the Pontifical University of John Paul II in Kraków)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

This article shows the complexity of hate speech as a colluded notion, both in terms of philosophy of language and praxis. It is argued that hate speech has been well known, but it has widely changed due to the rise of the Internet. Defining the framework for the communication and the ethical aspect thereof as a normative determinant in the process of indirect communication is of considerable theoretical and academic significance. In addition to this, it also has practical implications. The author argues that hate speech is used to recount facts and present social reality, but also to manipulate and persuade.

KEYWORDS

ethics of words, hate speech, persuasion, rhetoric of empathy, freedom of speech

BIBLIOGRAPHY

 • Bauer Z., Polskie fora internetowe. Przykład „mowy nienawiści” i „mowy agresji” [w:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.
 • Bunnin N., Tsui-James E.P., The blackwell companion to philosophy, Oxford 1996.
 • Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014.
 • Cloeren H., Language and thought, Berlin 1988.
 • Drożdż M., Etyczne aspekty mediów integralną częścią nauk o mediach, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4 (55).
 • Drożdż M., Język nienawiści w dyskursie medialnym, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Littteraria Polonica” 2016, nr 1 (31).
 • Głowiński M., Nowomowa po polsku, Warszawa 1991.
 • Głowiński M., Retoryka nienawiści, „Nauka” 2007, nr 2.
 • Juza M., Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2005, nr 25.
 • Mill J.S., A system of logic, Honolulu 2002.
 • Mowa nienawiści, mowa pogardy, raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Mowa%20Nienawi%C5%9Bci,%20Mowa%20Pogardy,%2027.02.2017.pdf [dostęp: 12.11.2017].
 • Naruszewicz-Duchlińska A., Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015.
 • Puzynina J., Pajdzińska A., Etyka słowa [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.