Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Okładka

Mowa nienawiści – etyczne ramy komunikowania i podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów

Klaudia Cymanow-Sosin
(Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie/Institute of Jouralism and Social Communication, the Pontifical University of John Paul II in Kraków)

PDF Pełny tekst artykułu

Celem artykułu jest ukazanie złożoności mowy nienawiści jako pojęcia uwikłanego, zarówno z perspektywy filozofii języka, jak i sfery praxis. Jest to zjawisko znane, ale z pewnością jego nowe oblicze urzeczywistniło się wraz z pojawieniem się sieci. Określenie ram komunikowania i ich etycznego aspektu jako wyznacznika normatywnego w procesie komunikacji zapośredniczonej ma duże znaczenie teoretyczno-naukowe i praktyczne implikacje. Dzieje się tak, ponieważ język nienawiści służy nie tylko relacjonowaniu faktów i ukazywaniu rzeczywistości społecznej, ale również perswazji oraz manipulacji.

SŁOWA KLUCZOWE

etyka słowa, hejting, mowa nienawiści, perswazja, retoryka empatii, wolność słowa

BIBLIOGRAFIA

 • Bauer Z., Polskie fora internetowe. Przykład „mowy nienawiści” i „mowy agresji” [w:] Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.
 • Bunnin N., Tsui-James E.P., The blackwell companion to philosophy, Oxford 1996.
 • Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa 2014.
 • Cloeren H., Language and thought, Berlin 1988.
 • Drożdż M., Etyczne aspekty mediów integralną częścią nauk o mediach, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4 (55).
 • Drożdż M., Język nienawiści w dyskursie medialnym, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Littteraria Polonica” 2016, nr 1 (31).
 • Głowiński M., Nowomowa po polsku, Warszawa 1991.
 • Głowiński M., Retoryka nienawiści, „Nauka” 2007, nr 2.
 • Juza M., Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2005, nr 25.
 • Mill J.S., A system of logic, Honolulu 2002.
 • Mowa nienawiści, mowa pogardy, raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Raport%20Mowa%20Nienawi%C5%9Bci,%20Mowa%20Pogardy,%2027.02.2017.pdf [dostęp: 12.11.2017].
 • Naruszewicz-Duchlińska A., Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015.
 • Puzynina J., Pajdzińska A., Etyka słowa [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.