Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Okładka

Powołanie Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w 1928 roku w świetle zasobów Archiwum Akt Nowych

Marek Jabłonowski
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, Uniwersity of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Artykuł omawia powstanie największej i najważniejszej organizacji wydawców w dwudziestoleciu międzywojennym – Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism (PZWDiC). Powołano go dla reprezentowania i obrony interesów wydawnictw periodycznych, był aktywny w latach 1929–1939, jego działania prowadzono z rozmachem, a zakres i zasięg prac stale rozszerzano. Związek angażował znaczącą część środowiska.

SŁOWA KLUCZOWE

wydawcy, reprezentacja, prasa periodyczna, statut, związek, Druga Rzeczypospolita

BIBLIOGRAFIA

 • Badziak K., Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931–1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XXIV, nr 2.
 • Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, Wrocław–Warszawa 1986.
 • Habielski R., Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.
 • J. Halbersztadt J., Józef Piłsudski i jego współpracownicy wobec problemu wyborów parlamentarnych w Polsce w latach 1926–1928. Z badań nad genezą BBWR, „Dzieje Najnowsze” 1984, z. 1.
 • Jabłonowski M., Sen o potędze Polski. Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej 1918–1939, Olsztyn 1998.
 • Kaszuba E., System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1939, Toruń 2004.
 • Nałęcz D., Zawód dziennikarza w Polsce 1918–1939,Warszawa–Łódź 1982.
 • Notkowski A., Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939) cz 1., „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, R. XVII, nr 1.
 • Notkowski A., Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926–1939, Warszawa–Łódź 1987.
 • Paczkowski A., Prasa polska 1918–1939, Warszawa 1980.
 • Paczkowski A., Prasa w życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 1978, nr 3.
 • Pietrzak M., Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918–1939), Warszawa 1963.
 • Rudziński E., O koncernach „prasy czerwonej” i „IKC” 1926–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. VII, z. 1.
 • Rudziński E., Sprawy ogłoszeniowe w działalności Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. XIV, nr 1.
 • Rudziński, Zagraniczna działalność Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w latach 1929–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, R. XIII, nr 3.
 • Władyka W., Krew na pierwszej stronie. Dzienniki sensacyjne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1982.