Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Okładka

Adam Ciołkosz and Radio Free Europe in the light of correspondence with Jan Nowak-Jeziorański

Kamila Kamińska-Chełminiak
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, Uniwersity of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

A significant element of Ciołkosz’s journalistic achievement is his epistolographic legacy, which comprises of several thousand letters. This includes correspondence – 269 letters – with Jan Nowak-Jeziorański, from the years 1946–1975. Ciołkosz was one of the most prominent political publicists of the Polish service of RFE, particularly valued by Nowak- Jeziorański. The correspondence provides significant evidence that Ciołkosz was one of the biggest friends and allies of Nowak-Jeziorański.

KEYWORDS

Adam Ciołkosz, Radio Free Europe, Jan Nowak-Jeziorański, Polish Socialist Party, Polish Freedom Movement “Independence and Democracy”

BIBLIOGRAPHY

 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu – Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe – Kolekcja RWE
 • Studium Polski Podziemnej w Londynie – Archiwum Adama Ciołkosza
 • Adam Ciołkosz: polityk, pisarz, historyk socjalizmu, red. J. Żmigrodzki, Londyn 1972.
 • Ciołkosz A., 24 lata pracy J. Nowaka, „Tydzień Polski” 1975, 20 XII.
 • Ciołkosz A., Walka o prawdę: wybór artykułów 1940–1978, przedm. G. Herling-Grudziński, wyboru dokonał W. Ryser-Szymański, Londyn 1984.
 • Ciołkoszowa L., Spojrzenie wstecz, Paryż 1995.
 • Ciołkoszowie A. i L., Niepodległość i socjalizm: 1835–1945. Audycje radiowe, Warszawa 1984.
 • Friszke A., Portret polskiego socjalisty, Warszawa 2011.
 • Giedroyc J., Sprawozdanie, „Kultura”, nr 7–8.
 • Giełzak M., Antykomuniści lewicy: Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego, Poznań 2014.
 • Gross F., Ludzie P.P.S. Wspomnienie o Adamie Ciołkoszu, Warszawa 1987.
 • Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc. Listy 1952–1998, wybór, oprac. i wstęp D. Platt, Wrocław 2002.
 • Jan Nowak-Jeziorański, Zbigniew Brzeziński. Listy 1953–2003, wybór, wstęp i oprac. D. Platt, Warszawa 2014.
 • Korespondencja 1955–1989. Jan Nowak-Jeziorański, Maria Winowska, oprac. i wstęp A. Nowak, Wrocław 2016.
 • Kamińska-Chełminiak K., O publicystyce Adama Ciołkosza, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 4.
 • Listy J. Giedroycia, J. Nowaka-Jeziorańskiego, J. Stempowskiego do W. Micuty, Jerzy Giedroyc, Jan Nowak--Jeziorański, Jerzy Stempowski, „Zeszyty Historyczne”, z. 166 (2008).
 • Listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Eugeniusza Kwiatkowskiego z lat 1955–1973, oprac. G. Fulara, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, R. 54 (2004).
 • Łukasiewicz S., Jan Nowak-Jeziorański jako działacz PRW „NiD” [w:] Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk, red. P. Machcewicz, R. Habielski, Wrocław–Warszawa 2011, s. 89–116.
 • Łukasiewicz S., Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945–1994, Lublin–Warszawa 2014.
 • Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, Warszawa 1999.
 • Machcewicz P., Monachijska menażeria: walka z Radiem Wolna Europa 1950–1989, Warszawa 2007.
 • Nowak-Jeziorański J., Kurier z Warszawy, Warszawa–Kraków 1989.
 • Nowak-Jeziorański J., Wojna w eterze, Kraków 2005.
 • Paszkiewicz L.B., Pierwsza podróż Lidii i Adama Ciołkoszów do USA (1953–1954), „Przegląd Polsko-Polonijny” 2012, nr 4.
 • Refleksje emigracyjnego socjalisty. Z listów Adama Ciołkosza 1945–1950, oprac. A. Friszke, „Więź” 1994, nr 9.
 • Tarka K., Kryptonim „Okularnik”. Sprawa rozpracowania operacyjnego Adama Ciołkosza, „Przegląd Polonijny” 2006, z. 3.
 • Uroczystość pożegnania Jana Nowaka w Londynie, audycję można odsłuchać na stronie Polskiego Radia: http://www.polskieradio.pl/68/2461/Audio/290790,Pozegnanie-Jana-Nowaka-z-RWE [dostęp: 01.05.2016].
 • W obronie Wolnej Europy: listy Jana Nowaka do gen. Władysława Andersa i Adama Ciołkosza, oprac. A. Friszke, „Więź”, R. 48, nr 3 (2005).
 • Waingertner P., Rosyjski komunizm w oczach polskiego socjalisty: Z refleksji politycznej Adama Ciołkosza, „Rocznik Łódzki” 2005, t. 52.