Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Okładka

Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja

Marek Jabłonowski
(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Faculty of Journalism, Information and Book Studies, Uniwersity of Warsaw)

Tomasz Mielczarek
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University, Kielce)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Przedmiotem artykułu są konsekwencje wynikające z przyjęcia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowej klasyfikacji nauk. Autorzy uważają, że ten zabieg nie powinien być traktowany jako mechaniczna próba scalenia różnych dyscyplin o zdefiniowanym już przedmiocie badań, metodologii i paradygmatach, ale jako możliwość poszukiwania wspólnych obszarów badawczych. Opowiadają się za koncepcją federacyjną, a nie inkorporacyjną.

SŁOWA KLUCZOWE

badania, komunikowanie społeczne, media

BIBLIOGRAFIA

 • Castells M., Communication power, Oxford 2009.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 • Encyklopedia książki, t. 1. A–J. Wrocław 2017.
 • Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
 • Goban-Klas T., Komunikowanie masowe w nowoczesnym społeczeństwie, Kraków 1973.
 • Goban-Klas T., Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej, Kraków 1978.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków 1999.
 • Goban-Klas T., Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych, „Studia Medioznawcze” 2008, nr 2.
 • Goban-Klas T., Od wielo- do interdyscyplinarności, „Studia Filozoficzne” 1976, nr 1.
 • Goban-Klas T., Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków 2011.
 • Jabłonowski M., Gackowski T., Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2.
 • Jabłonowski M., Jakubowski W., Status teoretyczny nauk o mediach – kilka uwag do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4.
 • Jakubowicz K., Media publiczne. Początek końca, czy nowy początek?, Warszawa 2007.
 • Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.
 • Kafel M., Prasoznawstwo, Wstęp do problematyki, Warszawa 1966.
 • Kafel M., Wstęp do prasoznawstwa, Warszawa 1959.
 • Kolasa W.M., Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku), Kraków 2013.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. Helena Ostromęcka, red. i posłowie Stefan Amsterdamski, Warszawa 1968.
 • Kulczycki E., „Dziedzictwo Schramma” jako źródło specyfiki polskiej nauki o komunikacji, „Lingua ac Communitas” 2011, Vol. 21.
 • Kulczycki E., Status komunikologii – przyczynek do dyskusji, „Homo Communicativus” 2008, nr 3.
 • Lasswell H., The structure and function of communication in society. The communication and ideas, New York 1948.
 • Levinson P., Nowe, nowe media, Kraków 2010.
 • Lisowska-Magdziarz M., Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 2.
 • Manovich Lev, manovich.net/index.php/about
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 • Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, t. 1, Warszawa 2014.
 • Mielczarek T., Prasoznawstwo. Historia i współczesność dyscypliny, „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, nr 3.
 • Migoń K., Bibliologia – nauka o kulturze książki, „Nauka” 2005, nr 2.
 • MIT, www.media.mit.edu
 • Mrozowski M, Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dziennik Ustaw 2018, poz. 1818.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065.
 • Sasińska-Klas T., Od międzynarodowej szkoły dziennikarstwa do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ – 15 lat minęło…, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3–4.
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 • Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators, Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati manual, 26-Feb-2007, DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL, https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf