Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Okładka

Journalistic genre as a conditional determinant of a journalistic work. Selected legal aspects. Part VI

Jacek Sobczak
(Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie/Department of Intellectual Property Rights, Faculty of Law, University of Social Sciences and Humanities, Warsaw)

Ksenia Kakareko
(Katedra Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Media Law, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu

A statement can be seen both as an insult and defamation. According to the law, insult takes place regardless of whether the insulted person is capable of understanding it. An insult is a crime that can be perpetrated by any offender; it is committed intentionally and in a form of direct intention. The legislator in Poland defines the crime in art. 216 of the Criminal Code in a general way. The research emphasises that insults are those behaviours which express contempt for the dignity of another human being. Referencing to the law, it argues that insult can take both the verbal/oral (eg. vulgarity) and a written form.

KEYWORDS

insult, defamation, press crime, human dignity, personality rights

BIBLIOGRAPHY

 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. II, Warszawa 1987.
 • Bidziński Z., Serda J., Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w praktyce sądowej [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, red. J. Piątkowski Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1986.
 • Górniok O. [w:] Kodeks karny. Komentarz, O. Górniok i inni, Gdańsk 2002/2003.
 • Hofmański P., Satko J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 1918–2000). Piśmiennictwo, Kraków 2002.
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga (ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym – zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984.
 • Kunicka-Michalska B. [w:] Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej, red. B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Warszawa 2001.
 • Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, Kraków 1936.
 • Raglewski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, red. A. Zoll, Kraków 2006.
 • Surkont M., Problem skutkowego charakteru zniesławienia i znieważenia, „Palestra” 1978, z. 4.
 • Wojciechowski J. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. I, Komentarz do artykułów 117–221, red. A. Wąsek,
 • R. Zawłocki, wyd. 4, Warszawa 2010.
 • Wojciechowski J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, Warszawa 2000.
 • Wolter W. [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
 • Zielińska E., Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej na gruncie prawa karnego [w:]
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji przeciw orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich, red. K. Śmiszek, Warszawa 2006.