Studia Medioznawcze: logo

Informacje dla autorów / Information for Authors

W „Studiach Medioznawczych”, kwartalniku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, publikujemy artykuły naukowe, komunikaty, recenzje i sprawozdania. Artykuły ukazują się w językach kongresowych (angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim), opatrzone polskim i angielskim abstraktem oraz słowami kluczowymi. Przesłanie tekstu do redakcji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i jest równoznaczne ze zgodą autora na poddanie się procedurze recenzyjnej typu double blind review oraz na publikację pracy w formie elektronicznej jako pierwotnej wersji czasopisma w trybie wolnego dostępu (open access). "Studia Medioznawcze" są indeksowane w bazach CEJSH, CEEOL, BazEkon.

Podstawowymi kryteriami przyjęcia artykułu do druku w „Studiach Medioznawczych” są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna tekstu, jego poprawność logiczna i językowa. Teksty, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej oraz kryteriów określonych w instrukcji wydawniczej, nie będą przyjmowane. Materiały wraz z wypełnioną metryką tekstu należy przesłać mailem do redakcji: studiamedioznawcze@uw.edu.pl a oświadczenie (trzecia strona metryki tekstu) można albo zeskanować i również przesłać mailem, albo wydrukować, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Redakcja „Studiów Medioznawczych”, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa.

Obowiązkiem autora w kolejnych etapach procedury wydawniczej jest ustosunkowanie się do wszystkich uwag recenzentów (pod rygorem odrzucenia pracy w całości) oraz wykonanie korekty autorskiej we wskazanym przez redakcję terminie (niezrealizowanie tego zadania skutkuje publikacją artykułu bez poprawek autora). Autor jest również zobowiązany do przesłania na adres mailowy redakcji krótkiej informacji biograficznej, która zawiera: tytuł/stopień naukowy lub zawodowy autora, aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko, zainteresowania badawcze, ogólnodostępny adres mailowy.

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian w uzgodnieniu z autorem.

Po przyjęciu artykułu do druku autorzy są zobowiązani do przesłania na adres redakcji dwóch egzemplarzy podpisanej i uzupełnionej umowy licencyjnej, określającej szczegółowe warunki publikacji tekstu na łamach „Studiów Medioznawczych” na zasadach odpowiadających licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY).

Fakt nadesłania materiału do publikacji w „Studiach Medioznawczych” jest rozumiany jako deklaracja autora, że nadesłany materiał jest oryginalny, nie był wcześniej opublikowany ani przekazany do druku w innym wydawnictwie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

“Studia Medioznawcze [Media Studies]” is published 4 times per year; it aims to publish scientific papers, reviews, reports and communications. Contributions are published in the following languages: English, German, French, Italian, Russian and Spanish. Each article is being published with the abstract and list of keywords in Polish. All articles for publication shall be submitted electronically; submission of the article is equivalent to the contributor’s statement of having the manuscript reviewed (double bling review) and of publishing the work online (open access) in “Studia Medioznawcze [Media Studies]”. It is indexed in CEJSH, CEEOL and BazEkon databases.

Each article submitted for publication is being reviewed when taking into account its subject, scientific quality (language and logic included) as well as the arguments presented in the paper(s). Articles which do not meet style and manuscript guidelines (currently available in Polish only due to update) as well as language requirements will not be accepted. All documents (manuscript information included) shall be sent electronically to studiamedioznawcze@uw.edu.pl. The filled-in statements shall either be scanned and sent via email, or printed, signed and sent by traditional mail to Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Redakcja “Studiów Medioznawczych”, Bednarska 2/4, 00-310 Warsaw, Poland.

Each author is obliged to follow all suggestions and comments by external referees and to correct the manuscript. The updated version of the article shall be send back to “Studia Medioznawcze [Media Studies]” by the deadline defined by the editors. The author(s) is (are) also asked to send a short note on contributor(s); this shall include position, institutional affiliation, research interests and e-mail address. In collaboration with the author(s) the editors might introduce changes in the manuscript (length of the paper included).

Upon the acceptance for publication, the author(s) are obliged to send two signed copies of „Licence agreement” (in future) to “Studia Medioznawcze [Media Studies]”. This document defines conditions for publication, it goes in line with Creative Commons licence 3.0 (CC-BY).

The submission of article in “Studia Medioznawcze [Media Studies]” is equivalent to the author’s statement that the paper is original and has not been published before (or submitted for publication in other journal(s)/book(s)). This statement also include the fact that the author(s) is entitled to copyright to the manuscript and this does interfere with copyrights of other parties.