Studia Medioznawcze: logo

Procedura recenzowania artykułów w „Studiach Medioznawczych” / Reviewing procedure of articles in 'Media Studies' magazine

 • Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów ‒ po wstępnej ocenie formalnej dokonanej przez kolegium redakcyjne.
 • Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.
 • W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie przez nich stosownego oświadczenia w dokumencie metryka tekstu.
 • Każdy artykuł zostaje skierowany do dwóch recenzentów, których lista jest publikowana corocznie na stronie internetowej „Studiów Medioznawczych”.
 • Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości (formularz recenzyjny).
 • Autor, po zapoznaniu się z recenzjami, poprawia artykuł i odsyła go do redakcji.
 • Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).
 • All the articles submitted for publication are peer-reviewed after the preliminary evaluation by members of editorial team.
 • Submission of the article is equivalent to the contributor’s statement of having the manuscript reviewed.
 • In case of co-authored manuscripts the author(s) is (are) obliged to define the input of each contributor; statement entitled manuscript information – shall be therefore filled.
 • Each article is being reviewed by two external referees, the list of referees is being published each year on the official website of “Studia Medioznawcze [Media Studies]”.
 • The processes of review are blind and anonymous (review form).
 • The author(s) is obliged to follow the suggestion and coments of referees; the updated and corrected version of the manuscript shall be send back to the editors.
 • The processes of review in “Studia Medioznawcze [Media Studies]” follow the code of good practices by the Ministry of Science and Higher Education („Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warsaw 2011).