Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (61) 2015

Okładka

Samorządowe media internetowe – uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability)

Krzysztof Kowalik

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Gminy są wydawcami czasopism, właścicielami mediów elektronicznych, a samorządowe witryny często pretendują do bycia lokalnymi serwisami informacyjnymi. Gospodarze gmin nie byli zobowiązani żadnymi regulacjami do tworzenia serwisów dostosowanych do standardów internetowej dostępności (web accessibility). Sytuacja uległa zmianie wraz z publikacją rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Na podstawie własnych badań podjęto próbę diagnozy podstawowych problemów związanych z wprowadzaniem nowych regulacji, ich uwarunkowań społecznych i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności (web accessibility) oraz związanej z nią użyteczności (web usability) samorządowych mediów internetowych.

SŁOWA KLUCZOWE

web accessibility, web usability, dostępność, użyteczność, samorządowe media, internet