Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Okładka

„Naród. Dodatek ilustrowany” (1906–1907) i jego wkład w upowszechnianie wiedzy wśród ludu w Królestwie Polskim

Aleksandra Lubczyńska
(Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)

PDF Pełny tekst artykułu

Przedmiotem artykułu jest analiza dodatku do dziennika „Naród”, wydawanego przez Narodową Demokrację dla „ludu w Królestwie Polskim”. Zadaniem pisma było upowszechnianie wśród czytelników wiedzy z różnych dziedzin. Działalność wydawnicza endecji1 wśród ludu miała związek z programem stronnictwa zakładającym wykształcenie i pozyskanie tej warstwy oraz uczynienie z niej równoprawnej części narodu. Egzemplifikacją tych działań był m.in. tygodnik „Naród. Dodatek ilustrowany” (1906–1907).

SŁOWA KLUCZOWE

Narodowa Demokracja, prasa, ”Naród. Dodatek ilustrowany”, Królestwo Polskie

BIBLIOGRAFIA

  • Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa–Łódź 1988.
  • Karczewska A., „Wszystko dla ludu przez lud”. Popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim w deklaracjach, programie i działalności obozu narodowego w latach 1886–1905, „Roczniki Biblioteczne” 2008, R. 52, s. 31–45.
  • Karczewska A., Upowszechnianie czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim. Zarys problematyki [w:] Ludzie i książki. Studia historyczne, red. J. Kostecki, Warszawa 2006, s. 149–180.
  • Kmiecik Z. i in., Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905–1915 [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976, s. 58–113.
  • Kostecki J., Byczkowska Z., Czytelnictwo czasopism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 10 (157), s. 107–127.
  • Piątkowski W., Idee społeczno-polityczne „Polaka” (1896–1906). Przyczynek do kształtowania się ideologii Narodowej Demokracji, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1966, nr 2, s. 45–65.
  • Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, „Przegląd Wszechpolski” 1897, nr 11, s. 241–247.
  • Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, „Przegląd Wszechpolski” 1903, nr 10, s. 721–758.
  • Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.