Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Okładka

Gatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część pierwsza

Jacek Sobczak
(Katedra Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie)

Ksenia Kakareko
(Katedra Prawa Mediów na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Z punktu widzenia prawa, kwestia przynależności danego przekazu do któregokolwiek z gatunków dziennikarskich bądź literackich nie ma szczególniejszego znaczenia. Przekaz dziennikarski, niezależnie od tego, w ramach jakiego gatunku się mieści, może narazić twórcę na odpowiedzialność karną bądź cywilną. Nie można także zapominać o odpowiedzialności dyscyplinarnej, chociaż wyegzekwowanie przestrzegania kodeksów etycznych jest niezwykle trudne, o ile wręcz niemożliwe. Dziennikarze nie powinni także zapominać o wymogach wynikających z treści prawa autorskiego i wystrzegać się popełnienia plagiatu. Ważne jest również przestrzeganie przez nich prawa do autoryzacji, chronienie czci i godności innych osób.

SŁOWA KLUCZOWE

formy przekazu dziennikarskiego, gatunek dziennikarski, plagiat, autoplagiat, godność, dobra osobiste

BIBLIOGRAFIA

 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011.
 • Błeszyński J., Wątpliwości dotyczące pojęcia plagiatu [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa 2014.
 • Mozgawa M., Prawnokarne aspekty prawa autorskiego i praw pokrewnych [w:] System prawa karnego, red. A. Marek; tom 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. M. Bojarski, Warszawa 2014.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, „Państwo i Prawo” 2012, z. 3.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Autoplagiat a wolność badań naukowych i ogłaszanie ich wyników [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr. hab. Bogdana Michalskiego, red. T. Kononiuk, Warszawa 2014.
 • Sobczak J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa–Poznań 2000.
 • Sobczak J., Manowce i złudzenia normatywnej etyki dziennikarskiej [w:] Etyka w mediach. Wybrane problemy teorii i praktyki, vol. 1, red. R. Kowalczyk, W. Machura, Poznań 2009.
 • Sołtysiak G., Plagiat. Zarys problemu, Warszawa 2009.
 • Szewc A., Plagiat, „Monitor Prawniczy” 1966, nr 2.
 • Wojnicka E., Ochrona autorskich dóbr osobistych, Łódź 1997.
 • Ustawa o prawie autorskim. Komentarz, wyd. 2, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2014.