Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 2 (73) 2018

Okładka

Fenomen psich blogów – zabawa czy biznes? Motywacje osób prowadzących blogi na temat psów

Piotr Siuda
(Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/Faculty of Administration and Social Science, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)

Kamila Aftańska
(Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego/Faculty of Social Science, University of Gdańsk)

PDF Pełny tekst artykułu

Jednym z nowych zjawisk internetowych są blogi prowadzone przez miłośników psów. Artykuł porusza wciąż rzadko podejmowane zagadnienie motywacji twórczych blogerów w kontekście psich blogów. W badaniach posłużono się metodą ankiety online (uzupełnioną o analizę treści wpisów blogów) i potwierdzono tezę, że kołem zamachowym prowadzenia blogów jest chęć dzielenia się swoją pasją; małe znaczenie mają tutaj motywacje finansowe. Badanie należy rozpatrywać w kontekście wzrastającego trendu komercjalizacji blogowania i uznać, że zaświadcza ono o istnieniu cały czas mniej komercyjnej formy blogowania.

SŁOWA KLUCZOWE

blogi o psach, blogosfera, marketing internetowy, motywacje blogerów, socjologia internetu, kultura partycypacji

BIBLIOGRAFIA

 • Berry D.M., Internet research: privacy, ethics and alienation: an open source approach, “Internet Research”, Vol. 4 (14) (2004), s. 323–332.
 • Blasius J., Brandt M., Representativeness in online surveys through stratified samples, “Bulletin de Méthodologie Sociologique”, Vol. 107 (2010), s. 5–21.
 • Ciejka A., Blogosfera szafiarek jako źródło rozważań nad ko(medią) młodego pokolenia ponowoczesności [w:] (Co)media. The (co)ntexts of media discourse: (co)mmunication, (co)operations, (co)ntestation, red. A. Adamus-Matuszyńska, K. Gajdka, M. Jaśniok, Prague 2015, s. 31–38.
 • Cywińska-Milonas M., Blogi (ujęcie psychologiczne) [w:] Liternet: literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002, s. 95–109.
 • Dziegieć J., Od e-commerce do „zakupów totalnych” [w:] E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, red. J. Królewski, P. Sala, Warszawa 2016, s. 268–282.
 • Fricker R.D., Schonlau M., Advantages and disadvantages of internet research surveys: Evidence from the literature, “Field Methods”, Vol. 14 (2002), nr 4, s. 347–367.
 • Gumkowska A., Maryl M., Blog to…blog, Warszawa, http://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3652/Gumkowska-Maryl-i-Toczyski-2009-Blog-to- blog.pdf?sequence=1 [dostęp: 03.03.2017].
 • Noonan G.J, Rand J.S., Blackshaw J.K, Priest J., Tail docking in dogs: A sample of attitudes of veterinarians and dog breeders in Queensland, “Australian Veterinary Journal”, Vol. 73 (1996), nr 3, s. 86–88.
 • Rettberg J.W., Blogowanie, Warszawa 2012.
 • Stunża G.D., Bomba R., Siuda P., Stachura K., Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, Gdańsk 2015, http://blogiwkulturze.ikm.gda.pl/ [dostęp: 03.03.2017].
 • Siuda P., Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja [w:] Metody badań online, red. P. Siuda, Gdańsk 2016, s. 28–81.
 • Siuda P., Blogi w instytucjach kultury [w:] Akademia Cyfrowych Kompetencji 2014, red. A. Kiszka, Lublin 2014, s. 12–13.
 • Siuda P., Prowadzenie badań w Internecie – podstawowe problemy etyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Z. 4 (2010), s. 187–202.