Studia Medioznawcze: logo

Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Okładka

„Dystrybucja emocji” jako forma komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations

Krzysztof Kowalik
(Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego/Department of Information Technologies, Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw)

PDF Pełny tekst artykułu PDF English version of the article

Platformy społecznościowe są kanałem komunikacji wykorzystywanym przez samorządy lokalne do budowania relacji z otoczeniem, w której istotnym elementem jest otrzymywanie informacji zwrotnej. W artykule przedstawiono wyniki badania komunikacji miast w serwisie Facebook.com. Zastosowano wskaźnik rankingowania gmin w portalu. Zbudowano kategoryzację przekazu i dokonano jego analizy w kontekście PR. Wyniki wskazują, że samorządy budują relacje przez „dystrybucję emocji”, która polega na publikowaniu treści wywołujących najliczniejsze reakcje użytkowników serwisu społecznościowego.

SŁOWA KLUCZOWE

samorząd lokalny, serwis społecznościowy, Facebook, public relations, komunikacja społeczna, media społecznościowe

BIBLIOGRAFIA

 • Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.
 • Fleszer D., Rola polityki informacyjnej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, Sosnowiec 2015 (3).
 • Furman W., Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations, Rzeszów 2009.
 • Hewson C., Mixed methods research [w:] The SAGE dictionary of social research methods, red. V. Jupp, London 2006.
 • Internet 2015/2016. Raport strategiczny, IAB Polska http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Raportstrategiczny-Internet-2015_2016.pdf [dostęp: 1.12.2016].
 • Krippendorf K., Content analysis an introduction to its methodology, Thousand Oaks–London–New Delhi 2004.
 • Kowalik K., Internetowy serwis samorządowy – ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, nr 2 (28).
 • La Porte, T.M., Demchak Ch.C., Weare Ch., Governance in the era of the world wide web: an assessment of organizational openness and government effectiveness [w:] Handbook of public information systems, red. Ch.M. Shea, G. David Garson, New York 2005.
 • Levine M., Partyzanckie public relations w Internecie, Warszawa 2003.
 • Olędzki J., Public relations w komunikacji społecznej [w:] Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, Warszawa 2006.
 • Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2015 poz. 2058 (tekst jednolity).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (terytorialnym), Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 ze zm. (tekst jednolity: Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.).
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Warszawa 2016.
 • Scott D.M., Nowe zasady marketingu i PR. Jak korzystać z komunikatów informacyjnych, blogów, podcastingu, marketingu wirusowego oraz mediów internetowych w celu bezpośredniego dotarcia do nabywcy, Warszawa 2009.
 • Silverman D., Interpretacja danych ilościowych, Warszawa 2008.
 • Stake R.E., Jakościowe studium przypadku [w:] Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, tom 1, Warszawa 2009.